Ansökan om äktenskapsskillnad

I Sverige skiljer sig tusentals par årligen. Att söka om äktenskapsskillnad är normalt sett inte avancerat men kan i särskilda vara mer invecklade och tidskrävande. Nedan redogör vi för allt som rör äktenskapsskillnad och hur det går till om ärendet tas upp i domstol. Domstolen måste besluta om äktenskapsskillnad (skilsmässa) för att äktenskapet ska anses vara…

Läs mer

Tips inför en familjerättslig domstolsprocess

Att befinna sig i en rättsprocess i domstolen kan vara påfrestande för dem allra flesta men extra påtagligt blir det när barn är involverade. Vid en vårdnadstvist som slutar upp i Tingsrätten så vill vi understryka vikten av att i första hand utgå från barnets perspektiv. Domstolen och beslutsfattare ser alltid till barnets bästa och…

Läs mer

Hemförsäkringen täcker vissa advokatkostnader

Inom svensk lag så innehar man som vårdnadshavare rätten till att få hjälp av ett juridiskt biträde eller ombud i en familjerättslig tvist eller vårdnadstvist. Oavsett ekonomiska förutsättningar så är det viktigt att veta att man har denna rättighet. Vi på Lege vill belysa att kostnad inte nödvändigtvis behöver vara ett problem utan många gånger…

Läs mer

Försörjning av minderåriga barn

Vårdnadshavare är skyldiga att försörja sitt barn fram till att dem fyll arton år. I vissa fall innehar en utav föräldrarna vårdnaden över barnet och då ska den andre föräldern betala ett underhållstöd till den förälder som innehar vårdnaden. Detta stödbidrag ska gå till utgifter för barnets levnad så som matkostnader, fritidskostnader och kostnader för…

Läs mer

Så fungerar en rättegång i en vårdnadstvist

Att vara oense om vårdnaden av barnet eller hamna i en vårdnadstvist är i Sverige inte ovanligt. Tvärtom så är det en av de vanligaste tvisterna inom familjerättslig juridik. Leges familjejurister innehar stor kompetens och erfarenhet när det kommer till vårdnadstvister. Familjerätt är ett lagområde som omfattar lagar som rör familjerättsliga ärenden såsom vårdnad av barn…

Läs mer

Delad vårdnad eller ensam vårdnad?

I de bästa fallen så är föräldrarna överens när det kommer till vårdnaden om barnet. Dock så ser inte fallet ut så alla gånger. Svensk familjerätt arbetar med frågor som rör vårdnadstvister bland annat. Det finns även situationer då en av föräldrarna, av olika skäl, inte är lämplig att ha gemensam vårdnad om barnet. Och…

Läs mer

Så fungerar tvångsomhändertagande av barn

I vissa fall har socialtjänsten möjlighet att tvångsomhänderta barn på vissa särskilda grunder. Dessa grunder omfattas av Lagen om Vård av Unga, även kallat LVU. Som förälder är det viktigt att inneha kunskap om vilka rättigheter du och ditt barn har i en sådan situation. Nedan följer en kortare sammanfattning om vad som gäller vid…

Läs mer