Så fungerar en rättegång i en vårdnadstvist

Att vara oense om vårdnaden av barnet eller hamna i en vårdnadstvist är i Sverige inte ovanligt. Tvärtom så är det en av de vanligaste tvisterna inom familjerättslig juridik. Leges familjejurister innehar stor kompetens och erfarenhet när det kommer till vårdnadstvister.

Familjerätt är ett lagområde som omfattar lagar som rör familjerättsliga ärenden såsom vårdnad av barn till exempel. I Sverige så är en vårdnadstvist, som nämnt, tyvärr inte alls ovanligt. Det förekommer att föräldrar är oense och inte kan enas om barnets boendesituation och vårdnadsbehov och då kan det vara relevant att söka juridisk hjälp. Så länge barnet är minderårig så är utgångsläget att gemensam vårdnad ska råda. Detta är inte genomförbart i alla läget av olika skäl och då kan det bli aktuellt att en förälder får ensam vårdnad över barnet. I det fall ena eller båda parter inte är eniga så kan en stämning väckas.

Tingsrätten- Första mötet

I inledningsfasen av en vårdnadstvist kallar tingsrätten till en första muntlig förberedelse där båda föräldrarna får möjlighet att framföra sin talan och syn på hur domstolen ska hantera frågan. Här har båda parter rätt till att företrädas av ett juridiskt ombud, en familjejurist. Detta biträde kan vara både en jurist och en advokat men det viktiga är att personen är erfaren inom familjerätt. Den muntliga förberedelsen handlar i första hand om att få föräldrarna att komma överens i vårdnadstvisten men när detta inte är möjligt så går det vidare till en huvudförhandling. en vårdnadstvist så kallar tingsrätten till en muntlig förberedelse. I mål so omfattar LVU så är en muntlig förberedelse inte aktuell då LVU-ärendet hanteras i förvaltningsrätten.

Huvudförhandling

I det fall ärenden går vidare från muntlig förberedelse till huvudförhandling så låter domstolen föräldrarna framföra sin sak ännu en gång innan beslut fattas i frågan. I en huvudförhandling är det vanligast att båda parter har ett juridiskt biträde i form av jurist eller advokat som företräder dem. Slutligen så avgör domstolen om vem ska få vårdnaden eller om gemensam, delad vårdnad ska råda. Domstolen meddelar till sist en dom. Läs mer på startsidan.