Så fungerar en rättegång i en vårdnadstvist

Det är vanligt förekommande med vårdnadstvister i Sverige. I den här artikeln beskriver vi hur en tvist om vårdnad om barn går till och vad det är som avgör hur domstolen kommer döma i tvisten. Advokatbyrån Sörmdals familjejurister har lång erfarenhet av vårdnadstvister och i den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter.

I Sverige finns det en mängd lagar som innehåller regler om föräldrar och barn. Rättsområdet som handlar om familjen och familjemedlemmarnas inbördes rättigheter och skyldigheter kallas familjerätt. Föräldrabalken är den lag som innehåller regler om vårdnad om barn. Utgångspunkten är att båda föräldrarna har delad vårdnad till dess att barnet blir myndig, om inte en domstol har beslutat att en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad. Ett sådant beslut föregås ofta av att en förälder ansöker om stämning gentemot den andra föräldern. I den här artikeln beskriver vi vad som händer efter att en förälder har ansökt om stämning gentemot den andra föräldern.

Tingsrätten kallar till en muntlig förberedelse

I en vårdnadstvist så kallar tingsrätten till en muntlig förberedelse. Det är ett slags förberedande möte där föräldrarna får möjlighet att berätta hur de tycker att domstolen ska döma och på vilka grunder. Det är vanligt att varje förälder företräds av en familjejurist i domstolen, det kan vara en advokat eller en jurist. Målet med den muntliga förberedelsen är att försöka få föräldrarna att enas om en lösning som är bäst för barnet – men om inte det går så får domstolen kalla till en huvudförhandling. Muntlig förberedelse förekommer inte i mål om LVU, då mål om LVU prövas i förvaltningsrätten.

Tingsrätten kallar till huvudförhandling och meddelar dom.

Om inte föräldrarna kommit överens om något under den muntliga förberedelsen, så kallar domstolen till en huvudförhandling. Varje förälder får då möjlighet att slutföra sin talan, vilket som regel sker genom en jurist eller en advokat som företräder respektive förälder. Domstolen fattar sedan beslut om vad som ska gälla om vårdnaden, vilket sker genom att domstolen meddelar en dom. Läs mer på startsidan.