Delad vårdnad eller ensam vårdnad?

Utgångspunkten i svensk familjerätt är att föräldrarna ska ha delad vårdnad om barnet. Det finns dock vissa situationer då en förälder får ensam vårdnad. I den här texten redogör vi för de regler som finns kring vårdnad om barn.

Om föräldrarna är gifta när ett barn föds, så får de per automatik gemensam vårdnad om barnet. Det krävs ingen ansökan, utan detta sker av sig självt. Om modern till barnet är ogift så kommer föräldrarna så får mamman vårdnaden om barnet, i dessa fall behöver man ansöka hos tingsrätten eller hos kommunens enhet för familjerätt för att få gemensam vårdnad om barnet. En sådan ansökan ska vara skriftlig och undertecknas av båda föräldrarna, beslutet är ofta en ren formalitet och du behöver inte anlita en jurist för att göra ansökan. Kontakta Advokatbyrån Sörmdal om du har frågor om vårdnad om barn.

Vad händer om en förälder vill vara ensam vårdnadshavare?

Vårdnadstvister i Sverige är relativt vanliga. Det handlar om att en förälder vill vara ensam vårdnadshavare, istället för att vårdnaden ska vara delad mellan de två föräldrarna. Vårdnadstvister prövas i tingsrätten och rätten fattar då sitt beslut utifrån vad som är bäst för barnet. Utgångspunkten i Sverige är att föräldrarna ska ta ett gemensamt ansvar för vårdnaden om barnet, men om föräldrarna inte kan samarbeta eller om en förälder är olämplig så kan en av föräldrarna utses som ensam vårdnadshavare. En vårdnadstvist är en svår process som innehåller flera juridiska avvägningar inom rättsområdet familjerätt, du gör därför klokt i att anlita en familjejurist som kan föra din talan i domstolen. En familjejurist är en advokat eller jurist som har särskild erfarenhet av vårdnadstvister och som är van att företräda föräldrar rättsligt. Det förekommer också att socialtjänsten bedömer att ingen av föräldrarna har möjlighet att det finns så allvarliga missförhållanden i hemmet eller i barnens tillvaro i övrigt att barnet måste tvångsomhändertas enligt LVU – det är dock ingen vårdnadstvist utan en fråga om att det offentliga griper in för att ge barnet tvångsvård.