Delad vårdnad eller ensam vårdnad?

I de bästa fallen så är föräldrarna överens när det kommer till vårdnaden om barnet. Dock så ser inte fallet ut så alla gånger. Svensk familjerätt arbetar med frågor som rör vårdnadstvister bland annat. Det finns även situationer då en av föräldrarna, av olika skäl, inte är lämplig att ha gemensam vårdnad om barnet. Och i andra fall är föräldrarna helt enkelt oense om saken. Nedan går vi igenom kortfattat om vad som gäller i sådana frågor.

Vid äktenskap så blir vårdnaden om ett gemensamt barn automatiskt gemensam, utan ansökan. Om föräldrarna däremot är ogifta, så går vårdnaden automatiskt till modern ifråga om ingen ansökan görs om annat. För att få gemensam vårdnad i ett sådant läge krävs det alltså att en ansökan görs hos Tingsrätten alternativt hos en Familjerätt. Det är då viktigt att båda föräldrarna skriftligen signerar ansökningsblanketten.

Vad händer om vårdnadshavarna inte är överens i vårdnadsfrågan?

Vårdnadstvister i Sverige är väldigt vanliga. Det kan innebära att en förälder av någon anledning inte anser att den andre är lämplig medan den andre parten tycker tvärtom. Dessa tvister prövas normalt sett i Tingsrätten som bestämmer i frågan. I en del fall kan vårdnadshavarna även få hjälp med medling i en så kallad Familjerätt. Där får dem stöd och verktyg för att tillsammans kunna komma överens om vad som är det bästa för barnet.

En vårdnadstvist är oftast en tung och jobbig tvist att gå igenom och det finns många juridiska regler och lagar att utgå ifrån. Med anledning av detta kan det vara klokt att ta hjälp av en familjejurist som är specialiserad på just familjerätt. Det kan vara en advokat såväl som en jurist. Det är viktigt att veta att man har rätt att bestämma själv vilken jurist eller advokat man vill anlita även om man blir tilldelad ett juridiskt biträde i Tingsrätten. Då processen är tung och långdragen många gånger är det av vikt att hitta ett biträde som man har förtroende för och som man litar på kan föra ens talan genom hela rättsprocessen.