Så fungerar tvångsomhändertagande av barn

I vissa fall har socialtjänsten möjlighet att tvångsomhänderta barn på vissa särskilda grunder. Dessa grunder omfattas av Lagen om Vård av Unga, även kallat LVU. Som förälder är det viktigt att inneha kunskap om vilka rättigheter du och ditt barn har i en sådan situation. Nedan följer en kortare sammanfattning om vad som gäller vid ett tvångsomhändertagande enligt LVU.

Lagen om vård av unga, LVU, är oftast en sista utväg. I första hand strävar man efter en alternativ lösning och detta brukar hanteras av socialnämnden i samråd med socialtjänstlagen. Om man ändå inte når fram till en lösning så kan det till sist innebära ett omhändertagande enligt LVU. Vid akuta fall kan ett omedelbart omhändertagande ske, men det är relativt sällsynt. Vid ett sådant omhändertagande har Socialnämnden 1 vecka på sig att lämna in en ansökan om ett omhändertagande via LVU till förvaltningsrätten.

Kraven för att socialtjänsten ska kunna omhänderta ett barn

Tvångsvård kan komma att bli aktuellt i de fall kommunen där barnet är folkbokfört anser att barnets hälsa eller utveckling löper stor risk till följd av bristande hemförhållanden eller till följd av barnets eget beteende eller agerande. Det är när det finns en tydlig risk för barnet som Socialförvaltningen startar en utredning som i första hand handlar om att hitta insatser och stöd för att undvika ett omhändertagande. När denna utredning inte mynnar ut i en lämplig eller fungerande insats, det är då det blir aktuellt med ett omhändertagande.

Dessa risker kan innefatta olika saker såsom missbruk, pro-kriminellt umgänge, socialt nedbrytande beteende, bristande hemförhållande, med mera. Socialförvaltningen agerar individuellt i varje enskild utredning och har alltid barnets bästa i åtanke.

Vad kan jag som vårdnadshavare göra?

Det är viktigt att du som vårdnadshavare är medveten om att du besitter rätt att ta del av hela processen. Du har även rätt att ta hjälp av ett offentligt biträd (advokat eller jurist), vilket du själv kan ansöka och bestämma om.

Som vårdnadshavare har du rätt att delta i målet och tillsammans med din jurist eller advokat kan du framföra din inställning i målet. Domstolen tar hänsyn till samtliga parter i målet och lägger såväl utredning som din inställning i beaktning vid beslutsfattande i frågan. Läs mer på startsidan.