Så fungerar tvångsomhändertagande av barn

Socialtjänsten har möjlighet att tvångsomhänderta barn enligt vissa förutsättningar som anges i lagen om vård av unga (LVU). I den här artikeln reder vi ut vad lagen säger och vilka rättigheter du som vårdnadshavare har om socialtjänsten vill omhänderta ditt barn.

Lagen om vård av unga, LVU, är en lagstiftning i svensk familjerätt som möjliggör att socialnämnden kan besluta om tvångsvård av en person under 18 år som på ett eller annat sätt far illa. Det är viktigt att komma ihåg att tvångsvård är den sista utvägen för att hjälpa den unga, i första hand ska socialtjänsten genomföra insatser som bygger på frivillighet. Läs mer om detta på startsidan.

Kraven för att socialtjänsten ska kunna omhänderta ett barn

Tvångsvård kan komma i fråga om den unga utsätts för fysisk eller psykisk misshandel, sexuellt utnyttjande, bristande omsorg eller liknande förhållanden i hemmet och det finns en risk att den ungas hälsa eller sociala utveckling skadas. I dessa fall handlar det om att föräldrarna eller någon annan i barnets hemmiljö utsätter barnet för detta. Men socialtjänsten kan också omhänderta ett barn om barnet ägnar sig åt missbruk, kriminalitet eller om barnet ägnar sig åt socialt nedbrytande beteende. Med socialt nedbrytande beteende menas exempelvis att den vistas i en miljö som präglas av missbruk eller ägnar sig åt prostitution.

Vårdnadshavare har alltid rätt att delta i en process om tvångsomhändertagande

Ett beslut om tvångsomhändertagande innebär att socialtjänsten tar över ansvaret för omsorgen av barnet under tiden som barnet är omhändertaget. Föräldrar som har delad vårdnad över sitt barn kommer närvara under domstolsförhandlingen när rätten ska besluta om omhändertagande. Om du som förälder har ensam vårdnad så är det enbart du som kommer närvara under förhandlingen. Du har rätt till ett kostnadsfritt juridiskt biträde i dessa mål. Den som utses som biträde i LVU-mål behöver vara advokat eller jurist. Du har själv möjlighet att önska en familjejurist som ska företräda dig som vårdnadshavare i domstolen.