Ansökan om äktenskapsskillnad

I Sverige skiljer sig tusentals par årligen. Att söka om äktenskapsskillnad är normalt sett inte avancerat men kan i särskilda vara mer invecklade och tidskrävande. Nedan redogör vi för allt som rör äktenskapsskillnad och hur det går till om ärendet tas upp i domstol.

Domstolen måste besluta om äktenskapsskillnad (skilsmässa) för att äktenskapet ska anses vara avslutat. (När det kommer till separationer inom samboskap så är detta ej nödvändigt) Oftast kan par ansöka om skilsmässa tillsammans utan juridiskt stöd men ibland kan en tvist uppstå som allt som oftast rör gemensamma egendomar och bohag. Detta kallas för bodelning och är en vanlig sak att be en juristhjälp till med. Att ansöka om äktenskapsskillnad är alltså oftast en enkel process men som ibland kan fördröjas på grund av meningsskiljaktighet kring bodelningen.

Äktenskapsskillnad ska ställas till tingsrätten

För att söka om äktenskapsskillnad så måste paret ta kontakt med tingsrätten i de län de är folkbokförda i. Kostnaden för detta är nio hundra kronor och är en så kallas ansökningsavgift. Denna ansökningsavgift är tänkt att gå till handläggningskostnader hos domstolen, bland annat. Avgiften för ansökan om äktenskapsskillnad skall betalas omgående vid tidpunkten för ansökan och görs via Domstolsverkets e-tjänst.

Så fungerar en ansökan om äktenskapsskillnad om ni båda vill skiljas

I de fall där båda partar är eniga om skilsmässan så fylls en gemensam ansök i. Därefter fattar domstolen ett beslut om äktenskapsskillnaden utefter eventuell betänketid. (Om någon av makarna begär att få betänketid innan äktenskapsskillnad beslutas eller om paret har ett barn under 16 år hemma) Betänketiden är oftast på sex månader och börjar då ansökan utförs. Efter eventuell betänkte tid så kan en domstol fatta beslut om äktenskapsskillnad och äktenskapet anses då vara brutet. För att detta ska ske, efter en betänketid, så krävs det att en av parterna åter igen begär att få äktenskapet avslutat. Om en ny begäran om äktenskapsskillnad inte inkommer inom ett år så avslutar domstolen ärendet utan beslut.

Ansök om äktenskapsskillnad ensam

Alla har rätt till att ansöka om äktenskapsskillnad, oavsett om endast ena parten vill. En skilsmässa är inte alltid ett gemensamt beslut utan ibland vill endast en av makarna ansöka om skilsmässa och då blir det automatiskt en betänketid på 6 månader. Likt en skilsmässa där båda parter är eniga så börjar betänketiden även här gälla vid datumet då ansökan inlämnas. Vissa undantag finns om ena parten redogör för att denne blivit tvingad till äktenskapet eller om äktenskapet inletts under tvång innan hen var myndig. I detta fall kan en ansöka om äktenskapsskillnad med omedelbar verkan.

Lämna en kommentar