Så ansöker ni om äktenskapsskillnad

I Sverige skiljer sig 20 000 till 30 000 par varje år. I de allra flesta fall är ansökan om äktenskapsskillnad inte särskilt komplicerad, men i vissa fall kan en skilsmässa ta lite tid. I den här texten beskriver Advokatbyrån Sörmdal hur du gör för att ansöka om äktenskapsskillnad.

Till skillnad från ett samboförhållande så kan inte ett äktenskap upplösas formlöst. En domstol måste besluta om äktenskapsskillnad för att äktenskapet ska anses vara upplöst. Det är ingen komplicerad process att ansöka om skilsmässa, det kan ni göra själva utan att ta hjälp av en jurist. Det svåra i en process om äktenskapsskillnad handlar om vem som ska få vilken egendom vid skilsmässan, det som kallas för bodelning. I den här artikeln fokuserar vi på hur du konkret går till väga för att ansöka om äktenskapsskillnad.

En ansökan om äktenskapsskillnad ska ställas till tingsrätten

En ansökan om äktenskapsskillnad ska ställas till tingsrätten där ni bor. Det kostar 900 kronor att ansöka om äktenskapsskillnad, kostnaden är en ansökningsavgift som ska betalas till tingsrätten och ska täcka delar av kostnaderna för domstolens handläggning.  Ansökningsavgiften betalar ni direkt när ni gör ansökan. Ansökan görs numera digitalt via Domstolsverkets e-tjänst. Ni behöver bifoga ett personbevis när ni gör ansökan, ett personbevis kan hämtas från Skatteverket.

Så fungerar en ansökan om äktenskapsskillnad om ni båda vill skiljas

Om båda makarna är överens om att skiljas ska man göra en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad. Domstolen kommer då att besluta om äktenskapsskillnad, men detta sker inte omedelbart. Om någon av makarna begär betänketid ska dock domstolen besluta att en sådan betänketid ska löpa. Om någon av makarna varaktigt bor tillsammans med ett barn under 16 år och den föräldern är vårdnadshavare till barnet, ska en betänketid alltid löpa innan beslut om äktenskapsskillnad sker. Betänketiden är 6 månader och inleds när makarna ansöker om äktenskapsskillnad. När dessa 6 månader har löpt kan domstolen besluta om att äktenskapet ska upplösas, på begäran av en av makarna. Men om ingen begäran om att domstolen ska upplösa äktenskapet inkommer från någon av makarna inom 1 år från det att ansökan om äktenskapsskillnad gjorts, så avskriver domstolen ärendet och inget beslut kommer att fattas.

Så fungerar en ansökan om äktenskapsskillnad om bara en make vill skiljas

Rätten till skilsmässa är ovillkorlig, även om bara en av makarna vill skiljas. Men om bara en av makarna vill skiljas, så har den ena maken bara rätt att skiljas efter att en betänketid på 6 månader har löpt. Samma regler gäller här, betänketiden börjar löpa vid ansökan om äktenskapsskillnad och efter dessa 6 månader kan maken som vill skiljas begära att domstolen beslutar att äktenskapet ska upplösas. Den enda möjligheten att skilja sig omedelbart, utan betänketid, är om en make kan visa att han eller hon har blivit tvungen att ingå äktenskapet eller att äktenskapet ingicks innan han eller hon blev myndig. Samma sak gäller vid månggifte, om månggifte föreligger så har maken alltid rätt att skiljas utan betänketid.

Hur lång tid tar det innan ett äktenskap formellt är upplöst?

För att ett par ska anses vara skilda formellt sett krävs det att domen om äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft. Detta sker normalt tre veckor efter att tingsrätten har meddelat dom om äktenskapsskillnad. När domen har vunnit laga kraft så expedierar tingsrätten den till Skatteverket som ändrar makarnas civilstatus från gift till ogift i folkbokföringsregistret. Detta sker dock inte per automatik, utan det kan dröja någon vecka efter att Skatteverket fått domen innan ändring sker i folkbokföringen. Du kan ta kontakt med Skatteverket för att höra vad statusen är på er skilsmässa, för att få en uppfattning om hur lång tid det kan ta innan de ändrar civilstatusen i registret.

Lämna en kommentar