Försörjning av minderåriga barn

Vårdnadshavare är skyldiga att försörja sitt barn fram till att dem fyll arton år. I vissa fall innehar en utav föräldrarna vårdnaden över barnet och då ska den andre föräldern betala ett underhållstöd till den förälder som innehar vårdnaden. Detta stödbidrag ska gå till utgifter för barnets levnad så som matkostnader, fritidskostnader och kostnader för kläder och skor, mm.

Svensk lag säger att föräldrar/vårdnadshavare bär ansvaret för att stå för kostnader som rör barnens liv så länge de är under arton år. Ett barnbidrag från Försäkringskassan utbetalas månatligen under denna period till alla föräldrar men räcker hos alla familjer inte alltid till. Allas förutsättningar ser såklart olika ut och ekonomin kan variera från familj till familj. Har en förälder sämre ekonomiska förutsättningar så ska inte denne tvingas ta på sig skulder utan då kan denne ansöka om bistånd och stöd via socialtjänsten.

Försörjningsskyldig fram till myndighetsdagen

Lagen säger koncist att föräldrar bär försörjningsansvar fram tills barnets myndighetsdag men detta kan också sträcka sig längre, till 21 års ålder, i de fall barnet fortfarande studerar grundskola eller gymnasium. Viktigt att poängtera är att denna förlängning av skyldighet till försörjning ENDAST gäller när barnet faktiskt studerar och omfattar alltså inte pauser eller studieuppehåll. Föräldrars försörjning därefter är upp till var och en men det råder efter denna tid ingen skyldighet till försörjning.

Underhållsbidrag till den andra föräldern

För den förälder som endast har umgänge med sitt barn så gäller underhållsplikt. Detta innebär att man ska betala underhållsstöd till den förälder som har barnet boende hos sig. Vid oenighet kring hur hög summan ska vara så kan en domstol komma att besluta i frågan. Men i första hand finns mallar att förhålla sig hos Försäkringskassan som redogör förslag kring en rimlig summa baserat på föräldrarnas inkomster och utgifter. Leges jurister hjälper gärna till vid frågor om underhållsbidrag och kan givetvis stötta i de fall det blir en rättsprocess.