Tips inför en familjerättslig domstolsprocess

Att befinna sig i en rättsprocess i domstolen kan vara påfrestande för dem allra flesta men extra påtagligt blir det när barn är involverade. Vid en vårdnadstvist som slutar upp i Tingsrätten så vill vi understryka vikten av att i första hand utgå från barnets perspektiv. Domstolen och beslutsfattare ser alltid till barnets bästa och samtliga beslut som fattas i domstolen kommer därmed vara ur ett barnperspektiv. Med anledning av detta bör du se till att skaffa en jurist eller advokat med särskild kompetens inom familjerätt och vårdnadstvister.

När föräldrar är oense om barnets boendesituation så kan ena parten välja att inkomma med en stämningsansökan till Tingsrätten. Denna stämning kommer att hanteras av en familjerättssekreterare som går igenom ärendet gällande barnets boende och vårdnadssituation. Efter familjerättssekreterarens utredning så kommer Tingsrätten att fatta ett beslut som baseras på samtliga faktorer av vikt. Barnets perspektiv är, som nämnt ovan, prioritet.

Såhär kan en utredning i en vårdnadstvist se ut:

  • Samtal med verktyg för samarbete.
  • Besök i hemmet där barnet är stadigvarande.
  • Kontakt med förskola/skola och andra anhöriga till barnet.
  • Utdrag ur social och belastningsregisteret.
  • Familjesekreteraren delger båda föräldrar om vad som kommit fram under undersökningen innan det skickas vidare till Tingsrätten.
  • Tingsrätten fattar ett beslut utifrån vad de anser är för barnets bästa.